ภาษีเงินได้ ที่ Vancouver ประเทศ Canada

สำหรับคนที่ทำงานอย่างถูกกฏหมายและมีรายได้ที่ Vancouver นั้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ 2 อย่าง คือ

 • Federal tax
 1. รายได้ที่ไม่เกิน $44,701 จะเสียภาษี 15%
 2. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 1 (มีรายได้ $44,702 – $89,401) ให้นำจำนวนเงินที่เกินมา โดยจะต้องไม่เกิน $44,700 มาเสียภาษีอีก 22%
 3. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 2 (มีรายได้ $89,402 – $138,586) ให้นำจำนวนเงินที่เกินมา โดยจะต้องไม่เกิน $49,185 มาเสียภาษีอีก 26%
 4. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 3 ให้นำจำนวนเงินที่เกินมามาเสียภาษีอีก 29%

ตัวอย่างการคำนวณภาษี Federal สำหรับรายได้ $60,000 จะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนดังนี้

สำหรับจำนวนเงินที่ไม่เกิน $44,701 เสียภาษี 15% เป็นเงิน $6,705
สำหรับจำนวนเงินที่เกินจากข้อ 1 แต่มีจำนวนไม่เกิน $44,700 เสียภาษี 22% เป็นเงิน $3,365.78 ((60000 – 44701) x 0.22)

ดังนั้นภาษี Federal รวมทั้งหมดเท่ากับ $10,070.78 (6705 + 3365.78) คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 281,981.84 บาท (10070.78 x 28)

 • Provincial tax (British Columbia)
 1. รายได้ที่ไม่เกิน $37,869 จะเสียภาษี 5.06%
 2. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 1 (มีรายได้ $37,870 – $75,740) ให้นำจำนวนเงินที่เกินมา โดยจะต้องไม่เกิน $37,871 มาเสียภาษีอีก 7.7%
 3. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 2 (มีรายได้ $75,741 – $86,958) ให้นำจำนวนเงินที่เกินมา โดยจะต้องไม่เกิน $11,218 มาเสียภาษีอีก 10.5%
 4. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 3 (มีรายได้ $86,959 – $105,592) ให้นำจำนวนเงินที่เกินมา โดยจะต้องไม่เกิน $18,634 มาเสียภาษีอีก 12.29%
 5. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 4 (มีรายได้ $105,593 – $150,000) ให้นำจำนวนเงินที่เกินมา โดยจะต้องไม่เกิน $44,408 มาเสียภาษีอีก 14.7%
 6. หากมีรายได้มากกว่าข้อ 5 ให้นำจำนวนเงินที่เกินมามาเสียภาษีอีก 16.8%

ตัวอย่างการคำนวณภาษี Provincial สำหรับรายได้ $60,000 จะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนดังนี้

สำหรับจำนวนเงินที่ไม่เกิน $37,869 เสียภาษี 5.06% เป็นเงิน $1,916.17
สำหรับจำนวนเงินที่เกินจากข้อ 1 แต่มีจำนวนไม่เกิน $37,871 เสียภาษี 7.7% เป็นเงิน $1,704.09 ((60000 – 37869) x 0.077)

ดังนั้นภาษี Provincial รวมทั้งหมดเท่ากับ $3,620.26 (1916.17 + 1704.09) คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 101,367.28 บาท (3620.26 x 28)

สรุปสำหรับคนที่มีรายได้ $60,000 จะต้องเสียภาษี Federal และ Provincial รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $13,691.04 คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 383,349.12 บาท

อ้างอิงจาก Canada Revenue Agency: Canadian income tax rates for 2015

Send this to a friend