ยื่นวีซ่าแคนาดา

//ยื่นวีซ่าแคนาดา
ยื่นวีซ่าแคนาดา2018-11-20T10:46:46+07:00
 • บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ประเทศแคนาดา

 • สะดวก รวดเร็ว ยื่นวีซ่าภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับเอกสารครบ

CAD 120

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • Passport
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และ Bank statement ย้อนหลัง 4 เดือน
 • รูปถ่าย
 • หนังสือรับรองจากที่ทำงาน
 • ใบรายงานผลการเรียนล่าสุด
 • หนังสือรับรองความประพฤติ
 • เอกสาร eMedical
 • CAD 120
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่ารับส่ง Passport
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4