• รถรับส่งสนามบิน

  • รถพร้อมคนขับรถพาเที่ยวรอบ Vancouver เช่น Whistler, Victoria, Seattle

CAD 120

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
  • ใช้รถเก๋งหรือรถ SUV โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละครั้ง
  • รถรับจากสนามบิน CAD 100
  • รถและคนขับรถพาเที่ยว กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคา
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4