วิธีการสมัคร Study permit สำหรับนักเรียนที่จะมาเรียนที่ Canada มากกว่า 6 เดือน สามารถสมัครได้สองวิธี คือ

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา อาคาร The Trendy Office ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
 • สมัคร Online ต้องตอบคำถามดังนี้
 1. คุณอยากจะมาทำอะไรที่ Canada? (What would you like to do in Canada?)
 2. คุณจะอาศัยอยู่ใน Canada นานเท่าไหร่? (How long are you planning to stay in Canada?)
 3. Passport ของคุณเป็นของประเทศอะไร? (What is the country/territory of your passport? )
 4. ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในประเทศอะไร? (What is your current country/territory of residence?
  If you are presently in Canada, you should select Canada. )
 5. คุณมีสมาชิกในครอบครัวที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นคน Canadian หรือได้รับสัญชาติ Canadian หรือมีสถานะเป็น Permanent resident หรือไม่? (Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older?)
 6. คุณเกิดเมื่อไหร่? (What is your date of birth?)?
 7. คุณคือ Permanent resident ของประเทศ USA และมี Green Card หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าเป็น Permanent resident? (Are you a permanent resident of the United States and have your alien registration card (Green Card) or other proof of permanent residence?)
 8. คุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถาบันที่กำหนดไว้หรือยัง? (Have you been accepted  to a designated learning institution?)
 9. สถานภาพการสมรสของคุณคือ? (What is your marital status?)
 10. จุดหมายปลายทางของคุณที่ Canada หากมีหลายที่ ให้ระบุที่ที่ใช้เวลานานที่สุด (What is your province of destination? If visiting multiple provinces, select the one in which you will be spending most of your time)

เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งว่าคุณจะต้องสมัครอะไรบ้าง เช่น Study Permit หรือ Temporary Resident Visa (สำหรับคนที่ Study Permit กำลังจะหมดอายุและต้องการต่ออายุ) โดยคนที่ต้องสมัคร Study Permit จะต้องตอบคำถามต่อไปนี้เพิ่มเติม โดยคำถามอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากคำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

 1. คุณมี Work permit หรือ Study permit ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องการ Visa เพื่อเดินทางกลับมา Canada หรือไม่? (Do you have a valid work permit or study permit, and need a visa to return to Canada?)
 2. คุณเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน? (Are you an exchange student?)
 3. การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนของคุณ? (Is work an essential component of your studies?)
 4. คุณเป็นคู่สมรส Common-law partner หรือบุตรของคนที่ทำงานที่ Canada หรือคนที่เป็นนักเรียนต่างชาติแบบ Full time ซึ่งมีสถานะหรือกำลังจะมีสถานะที่ Canada? (Are you a spouse, common-law partner or child of certain skilled worker or of certain full time international student that has or will have status in Canada?)
 5. คุณคือผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา? (Are you a recipient of a commonwealth scholarship or a recipient of a full bursary from CIDA or a participant in a Canadian aid program for developing countries?)
 6. คุณเดินทางมาด้วยกันกับสมาชิกในครอบครัวที่มีสถานะที่ Canada หรือเพิ่งได้รับอนุญาตให้มา Canada? (Are you accompanying a family member that has status in Canada, or has recently been approved to come to Canada?)
 7. คุณเคยก่ออาชญากรรมหรือถูกจับกุมในประเทศใดๆหรือไม่? (Have you ever committed, been arrested for, been charged with, or convicted of any criminal offence in any country?)
 8. คุณเคยมีผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจาก CIC ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่? (Have you had a medical exam performed by a CIC authorized panel physical within the last 12 months?)
 9. คุณเคยไปหรืออยู่อาศัยในประเทศที่กำหนดเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกันในปีที่ผ่านมาหรือไม่? (Have you visited or lived in any one of the designated countries for 6 consecutive months in the last year?)
 10. คุณต้องการยื่นสมัครเอกสารสำหรับสมาชิกภายในครอบครัวหรือไม่? (Do you want to submit an application for a family member?)
 11. คุณอนุญาตให้คนอื่นเข้าถึงเอกสารของคุณ? (Are you giving someone access to your application?)
 12. คุณจะชำระค่าธรรมเนียม หรือคุณได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม? (There are fees associated with this application. Will you be paying your fees or are you fee exempt?)
 13. ตุณสามารถทำสำเนาเอกสารของคุณโดยใช้ Scanner หรือกล้องถ่ายรูป? (Are you able to make a digital copy of your documents with a scanner or camera?)
 14. คุณจะชำระค่าสมัครทาง Online? (Will you be paying your application fees online? To pay online, you need a Visa, MasterCard or American Express.)

หลังจากที่ตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว ระบบจะแจ้งหมายเลข Checklist และใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคนที่สมัคร Study Permit จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้

 1. IMM 1294: Application for a Study Permit Made Outside of Canada
 2. IMM 5645: Family Information
 3. การตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่ได้รับการอนุญาตจาก Citizenship and Immigration Canada
 4. เอกสารทางการเงิน
 5. Letter of Acceptance from the educational institution in Canada
 6. Passport
 7. รูปถ่าย Digital
 8. IMM 5483: Document checklist (เฉพาะคนที่สมัครผ่าน VFS)
 9. IMM 5257: Schedule 1 -Application for Temporary Resident Visa (เฉพาะคนที่สมัครผ่าน VFS)
 10. VFS consent form (เฉพาะคนที่สมัครผ่าน VFS)
 11. สำเนาใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับล่าสุด และใบรับรองผลการศึกษา
 12. IMM 5646: Custodianship Declaration (เฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)
 13. IMM 5409: Statutory Declaration of Common-law Union (เฉพาะคนที่มี Common-law partner ที่อยู่ด้วยกันมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

หลังจากกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารต่างๆเสร็จแล้วให้ Upload เอกสารและชำระค่าธรรมเนียม CAD 150 ระบบจะแจ้งว่าคุณได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วและจะได้รับข้อความยืนยันทาง Account และ Email ที่ลงทะเบียนไว้

จะเห็นได้ว่าการสมัคร Study permit แบบ Online ใช้เอกสารน้อยกว่าการสมัครผ่าน VFS

Updated November 23, 2014

Categories