ฟอร์มยื่นวีซ่าอเมริกา

//ฟอร์มยื่นวีซ่าอเมริกา
ฟอร์มยื่นวีซ่าอเมริกา2019-07-29T08:24:29+07:00

สถานะการสมรส

เคยเดินทางไป US มาแล้วหรือไม่

เคยได้รับวีซ่า US มาแล้วหรือไม่

เคยโดนปฏิเสธวีซ่า US มาแล้วหรือไม่

เคยยื่นเรื่องขออพยพมาที่ US หรือไม่