ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

MBA Foundation