เลือกโรงเรียน High School ที่อยากเรียนได้หรือไม่

/เลือกโรงเรียน High School ที่อยากเรียนได้หรือไม่

สามารถระบุโรงเรียนที่อยากเรียนได้ แต่เขตการศึกษาจะเป็นผู้พิจารณารับเข้าเรียนในแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ เกรดของวิชาที่เรียนมา ที่อยู่ของที่พัก และจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

2019-09-19T06:05:55+07:00